aboutus
QC Hồ sơ

Trong quá trình sản xuất, những bất thường về chất lượng được phát hiện trong từng mắt xích có thể được xử lý và kiểm soát kịp thời, hiệu quả để ngăn ngừa việc sử dụng sản phẩm lỗi không mong muốn.Mỗi bộ phận trong sản xuất hàng ngày kiểm soát chặt chẽ, phân công lao động rõ ràng, có hiệu quả loại bỏ việc sản xuất các sản phẩm bị lỗi.


Phòng chất lượng: Việc kiểm tra lấy mẫu được bắt đầu trong quá trình sản xuất, và các thành phẩm được kiểm tra sau khi đóng gói.


Bộ phận sản xuất: trong quá trình sản xuất kiểm soát chặt chẽ, kịp thời chọn ra những sản phẩm không đạt chất lượng.


Bộ phận bán hàng: hỗ trợ bộ phận chất lượng xác nhận chất lượng bất thường của sản phẩm.

Chi tiết liên lạc